Formulario de búsqueda

San Mateo 1

Xi̱ta̱ jchínga kjin‑la̱ Jesucristo

(Lucas 3:23‑38)

1Jè xa̱jo̱n ra baxki̱ 'í‑la̱ jñà nàmi̱hí'xtín jchá‑la̱ Jesucristo, jè ra tje̱‑la̱ David nchrabá'ta‑ni ko̱ tje̱‑la̱ Abraham.

2Jè Abraham, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Isaac; ko̱ Isaac, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Jacob; ko̱ Jacob jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Judá ko̱ jñà 'ndse̱. 3Ko̱ jè Judá, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Fares ko̱ Zara, ko̱ jè na̱‑la̱, Tamar tsi'kìn. Jè Fares, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Esrom; ko̱ Esrom, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Aram. 4Jè Aram, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Aminadab; ko̱ jè Aminadab, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Naasón; jè Naasón, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Salmón; 5jè Salmón, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Booz, ko̱ jè na̱‑la̱, Rahab tsi'kìn. Jè Booz, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Obed, ko̱ jè na̱‑la̱, Rut tsi'kìn; ko̱ jè Obed jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Isaí; 6jè Isaí, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ David ra xi̱ta̱xá ítjòn tsikijna; ko̱ jè David, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Salomón; ko̱ jè na̱‑la̱ Salomón, jé ra kjomà chjo̱ón‑la̱ Urías nga ti̱'sa̱ ítjòn.

7Jè Salomón, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Roboam; jè Roboam, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Abías; jè Abías, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Asa; 8ko̱ jè Asa, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Josafat; ko̱ jè Josafat, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Joram; ko̱ jè Joram, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Uzías; 9ko̱ jè Uzías, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Jotam; jè Jotam, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Acaz; ko̱ jè Acaz, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Ezequías; 10jè Ezequías, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Manasés; ko̱ jè Manasés, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Amón; ko̱ jè Amón, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Josías; 11jè Josías, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Jeconías ko̱ jñà 'ndse̱, 'kia̱ nga kijìko̱ kjo̱hi'in jñà xi̱ta̱ Israel ján nangi Babilonia.

12Ra kjomà a̱skan, 'kia̱ nga ijye kijì ya̱ Babilonia, Jeconías, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Salatiel; ko̱ jè Salatiel, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Zorobabel; 13jè Zorobabel, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Abiud; ko̱ jè Abiud, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Eliaquim; ko̱ jè Eliaquim, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Azor; 14jè Azor, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Sadoc; ko̱ jè Sadoc, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Aquim; ko̱ jè Aquim, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Eliud; 15ko̱ jè Eliud, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Eleazar; jè Eleazar, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Matán; jè Matán, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ Jacob; 16jè Jacob, jé kjomà na̱'ìn‑la̱ José, jè ra 'xi̱n‑la̱ María kjomà. Jè María, jé ra kjomà na̱‑la̱ Jesús, jè ra Cristo [xi̱ta̱ ra xá isìkasén‑ni Nainá].

17Te ijòn sko̱ kjomà jñà xi̱ta̱ jchínga ra nchrabá‑ni 'tse̱ Abraham skanda 'tse̱ David. Ko̱ jñà xi̱ta̱ jchínga‑la̱ Jesús ra nchrabá'ta‑ni 'tse̱ David skanda 'kia̱ nga kjo̱'ñó kjomà‑la̱ jñà xi̱ta̱ Israel nga inikasén ya̱ nangi Babilonia ti̱'koa̱á te ijòn sko̱ kjomà xi̱ta̱ jchínga. Ko̱ ngi te ijòn sko̱ kjomà xi̱ta̱ jchínga skanda 'kia̱ nga kitsin ra Cristo [xi̱ta̱ ra xá isìkasén‑ni Nainá].

'Kia̱ nga kitsin Jesucristo

(Lucas 2:1‑7)

18'Kia̱ nga kitsin Jesucristo ki̱í 'sín kjomà: María ra na̱‑la̱ Jesús, jé José, ijye tíjna'ñó‑la̱ nga jè ki̱xan‑ko̱. Tanga 'kia̱ nga ti̱kje bìtsa̱jnako̱ xákjén, kijchaá‑la̱ María nga ijyeé i'ndí tjíhi'ma‑la̱ ra a̱'ta 'tse̱ nga'ñó‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 19Jè José ra 'xi̱n‑la̱ kjomà María, xi̱ta̱ kixi̱‑ní; majìn‑la̱ nga kjo̱sabà tsjá‑la̱ María; isíkítsjen‑ní nga ta kjo̱'maá tsjín‑ni, nga mì yá xi̱ta̱ ra kji̱'nchré. 20'Kia̱ nga ijye ko̱'sín isíkítsjen, jngo ìkja̱li̱‑la̱ Nainá tsakáko̱ a̱ngi nijñá. Kitsò‑la̱:

―José, ra ya̱ nchrabá‑ni tje̱‑la̱ David, kì tà chjàn skon‑jìn nga ki̱jnaki̱i jè María ra chjo̱ón‑li ko̱ma. Jè i'ndí ra tjíhi'ma‑la̱, 'tse̱é nga'ñó‑la̱ Inìma̱ Tsje‑la̱ Nainá. 21Jngo ndí i'ndí 'xi̱n jtsín‑la̱ ra Jesús si̱'ta 'í‑la̱. Kií ko̱'sín 'kín‑ni, nga̱ jé ko̱chrjekàjin kjo̱hi'in xi̱ta̱ na̱xi̱ndá‑la̱ a̱'ta 'tse̱ jé ra tjín‑la̱.

22Nga'tsì kjoa̱ kìi̱, 'koa̱á 'sín itjasòn koni 'sín kitsò Nainá a̱'ta 'tse̱ xi̱ta̱ ra isìchjeén nga kiìchja̱ ngajo‑la̱ kjotseé nga kitsò:

23Jngo ra chjo̱ón xa̱ngó, i'ndí si̱hi'ma‑la̱,

jtsín jngo‑la̱ i'ndí 'xi̱n ra Emanuel si̱'ta 'í‑la̱.

Jè 'í ra Emanuel tsò, Nainá tíjnako̱‑ná tsó‑ni.

24'Kia̱ nga itja'fá‑la̱ José, 'koa̱á 'sín ki'sìn koni 'sín kitsò‑la̱ ìkja̱li̱‑la̱ Nainá; iskábé María nga ixan‑ko̱. 25Tanga skanda 'kia̱á tsikitsa̱jnako̱ xákjién 'kia̱ nga ijye kitsin ndí i'ndí‑tjòn‑la̱ María; ko̱ 'koa̱á 'sín tsikí'ta 'í‑la̱ nga Jesús tsi'kìn.