នាវ​កោរាញ​ឞ្រាស​ងើយ​​នាវ​តឹម​រាង្លាប់​មហែ

Idioma: Central Mnong

Información de Versión

Información de Derechos de Autor

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.